محصولات

universal-hdd-uni-23-x-36-directional-drill-01-500x500

universal-hdd-uni-36-x-50-directional-drill-01-500x500universal-hdd-uni-70-x-90-directional-drill-01-500x500universal-hdd-uni-110-x-12000000-directional-drill-01-500x500

universal-hdd-uni-160-x-240-directional-drill-01-500x500universal-hdd-uni-220-x-240-directional-drill-01-500x500

UNI 250×400 HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILL

uni-440x700-directional-drill-dimensions-drawing-A

آدرس: اصفهان،خیابان هزارجریب،دانشگاه اصفهان،مرکز کارآفرینی،شرکت سازه شریان زرتاج
تلفن:03137932363
دورنگار:03137932363
ایمیل:info@nodig.ir
اینستاگرام:www.Instagram.com/Zartajco
تلگرام:Telegram.me/Zartajco
آپارات:www.aparat.com/zartajco