تیم زرتاج

مهندس شهاب نصرالله بیگی

مدیر تحقیقات و توسعه

مهندس نوید کردی

مدیر پروژه های حفاری

دکتر حسین تاجمیرریاحی

رئیس هیئت مدیره

آدرس: اصفهان،خیابان هزارجریب،دانشگاه اصفهان،مرکز کارآفرینی،شرکت سازه شریان زرتاج
تلفن:03137932363
دورنگار:03137932363
ایمیل:info@nodig.ir
اینستاگرام:www.Instagram.com/Zartajco
تلگرام:Telegram.me/Zartajco
آپارات:www.aparat.com/zartajco