شناسایی خطوط زیرزمینی خیابان های فرهنگ و دانشجو

شناسایی خطوط زیرزمینی خیابان های فرهنگ و دانشجو واقع در مرکز مشهد مقدس پیش از طراحی مسیر حفاری جهت احداث خطوط برق توسط تیم مهندسی سازه شریان زرتاج
با ما همراه باشید.
https://telegram.me/zartajco